Oscar Properties offentliggör villkor i utbyteserbjudande och nyemisission på 249 miljoner kronor

Telegram från Finwire / Omni Ekonomi
07 nov. 2019, 08.01

Bostadsutvecklaren Oscar Properties offentliggör villkor i utbyteserbjudandet och nyemissionen med företrädesrätt för aktieägarna på 249 miljoner kronor. Nyemissionen ska godkännas på extra bolagsstämma den 8 november. Det framgår av ett pressmeddelande. Bolaget erbjuder inom ramen för utbyteserbjudandet 25 nya stamaktier för varje preferensaktie som återköps respektive 50 nya stamaktier för varje B-preferensaktie av som återköps. Företrädesemissionen ger stamaktieägare företrädesrätt att teckna fem nya stamaktier per en befintlig stamaktie för en teckningskurs om 1,49 kronor per aktie. Oscar Engelberts helägda bolag Parkgate har åtagit sig att teckna stamaktier för drygt 25 miljoner kronor i nyemissionen. Ett antal investerare, bland annat Backahill, Kvalitena och Mats Gabrielsson, har i avtal med Parkgate åtagit sig att teckna stamaktier för drygt 65 miljoner kronor. Teckningsåtagandena motsvarar 36 procent av nyemissionen. Aktieägare som representerar 34 procent av kapitalet och 36 procent av rösterna i bolaget har åtagit sig att rösta för nyemissionen. Bolaget har per idag likvida medel om knappt 45 miljoner kronor och ett rörelsekapitalunderskott om cirka 60 miljoner kronor. De kommande tolv månaderna uppgår Oscar Properties uppskattade rörelsekapitalsbehov, inklusive finansiella åtaganden och förfallna leverantörsskulder, till drygt 1 660 miljoner kronor, varav knappt 600 miljoner kronor avser tillträde till projektet Gasklockan där bolaget emellertid avser att finansiera det försenade tillträdet genom en extern medfinansiering. Bolaget planerar att inbringa ytterligare rörelsekapital om drygt 900 miljoner kronor genom dels företrädesemissionen om 249 miljoner kronor, dels genom följande åtgärder: * Avyttring av delar av befintligt fastighetsbestånd * Ersättning från samarbetspartners för projektledning. * Avyttring av tolv osålda bostadsrätter Bolaget avser också att förlänga befintliga lån som förfaller under det kommande året om drygt 600 miljoner kronor. Därutöver har bolagets kunder separata och överenskomna byggnadskrediter om knappt 200 miljoner kronor, vilka finansierar byggverksamhetens åtaganden för färdigställande av projekt. Bolaget kommer vid fullteckning i nyemissionen att tillföras 249 miljoner kronor före emissionskostnader, varav 20 miljoner kronor genom kvittning. Emissionskostnaderna beräknas till 20 miljoner kronor. "Bolaget är övertygat om att det, trots de försämrade marknadsförutsättningarna, fortsatt går att utveckla lönsamma bostäder av hög kvalitet. En hög acceptansgrad i utbyteserbjudandet är en direkt förutsättning för företrädesemissionen samt för bolaget att erhålla framtida projektfinansieringar", skriver Oscar Properties. "Om utbyteserbjudandet och företrädesemissionen inte uppnår en hög anslutningsgrad, trots utställda teckningsåtaganden till bolaget respektive Parkgate i företrädesemissionen, kan bolaget tvingas undersöka alternativa finansieringsmöjligheter samt senarelägga eller avbryta planerade bostadsprojekt. Om samtliga alternativa finansieringsmöjligheter misslyckas finns en risk för bolagets fortsatta verksamhet", skriver Oscar Properties.